Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Obispo’

Sulat Pastoral Hinggil sa APECO

‘Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag.  Layuan na natin ang lahat ng gawang  masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti.’ (Roma, 13,11)

Masidhi ang aming panawagan bilang inyong mga Obispo at Kaparian ng Prelatura ng Infanta – Aurora sa inyo  mga mananampalataya na paghandaan ang pagsilang ni Hesus sa sabsaban.  Ang larawan ng karukhaan ng Diyos at pakikisandiwaan niya sa mga dukha.

Regalo ng Diyos ang Pasko para sa ating lahat, mayaman at mahirap.  Niloob niya ito upang maging mapanagutang katiwala tayo ni Hesus para sa isa’t isa lalo na sa mga dukha.  Sa yugtong ito sa kasaysayan ng Prelatura ng Infanta – Aurora, maging mapanagutang katiwala tayo para sa mga biktima ng APECO (Aurora Pacific Ecozone and Freeport) sa Casiguran, Aurora.

Nakarating na sa Senado ang ating laban laban sa APECO.  Bilang bunga ng
sama-sama nating pananalangin at sa gabay ng Espiritu Santo, maraming
katotohanan ang nabunyag at naisiwalat sa liwanag:

o   Walang konsultasyon na nangyari para sa pagsasaalang-alang sa mga biktima tulad ng mga magsasaka, mangingisda at katutubo bago ilunsad ang proyekto.

o   Hindi makatarungan ang Batas APECO dahil nilalabag nito ang Local Government Code, ang Batas Katutubo, ang Batas CARP at CARPER at Batas Mangingisda.

o   Maaari ding nilalabag nito ang mga Batas Pangkalikasan, Batas Laban Pandarambong at Batas Laban sa Corruption.

o   Walang malinaw na record ng mga kagastusan ang proyekto na sinuri ng COA para sa makatarungan pagtatala ng pera ng bayan.

Damahin natin at maki-isang diwa tayo sa mga biktima.  Ito ang kahulugan ng
Pasko na dumama sa kalalagayan ng mga tao lalo ng mga magsasaka na nangangambang mawalan ng sakahan at ikabubuhay.  Malilimitahan ang lawak ng karagatan at hindi na malayang makapangingisda ang mga mangingisda.  Nababalisa ang mga katutubo na mawalan ulit ng lehitimong tirahan sa pag-agaw sa kanilang Lupaing Ninuno.

Marami sa kanila ang nalinlang ng proyeto dahil sa kawalan ng kaalaman.
Itinatago ng mga nanunungkulan ng buong katotohanan.  Nabubuhay din sa takot ang maraming karaniwang tao dahil sa paggamit ng kapangyarihan, napatatahimik sila at napipilit umayon sa kagustuhan ng mga makapangyarihan kapalit ang suhol na pera at pananakot.

Hindi rin natin kinalilimutan ang pagbobomba kay Fr. Joefran Talaban sa kumbento sa Brgy. Bianoan, Casiguran, Aurora.  Naniniwala kami na paraan ito ng pagsupil sa mga lumalaban sa proyektong APECO.  Patuloy pa rin ang maling propaganda laban kay Fr. Jofran sa mga ipinapangalat at mga idinidikit na papel.

Maging taga-saan man kami, bilang mga tinawag na manindigan para gampanan ang papel ni Hesus na Mabuting Pastol sa Hilagang Quezon at Aurora, niyayakap namin ang kalalagayan ng mga biktima ng APECO –  ‘hindi tumatakas ang mabuting pastol kung dumarating man ang mga asong-gubat’ (Juan 10.12-13). Nananawagan kaming isabuhay natin ang Mabuting Balita ni Hesus para sa mga biktima ng APECO:

1.    Sa mga nasilaw sa proyektong APECO: tayo nang ituwid ang ating landas. Mapagpatawad  ang Diyos!  Lilipas ang lahat maliban lamang ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.  ‘Darating ang anak ng Tao sa oras na hindi ninyo nalalaman.’ (Mateo 24.44).

2.    Sa mga natatakot manindigan at nagagamit sa proyektong APECO: palakasin ang pananampalataya at pakinggan si Juan Bautista.  ‘Magsisi na kayo at talikuran ang inyong kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit’ (Mateo 3.2).  Manindigan para sa katotohanan.

3.      Sa mga magsasaka, mga mangingisda at mga katutubo: kayo ang may dalang liwanag na tatanglaw sa mga naghahanap sa katotohanan at katarungan sa inyong mga pakikibaka laban sa proyektong APECO para sa kinabukasan ng inyong pamilya at angkan.  ‘Sumainyo ang kapayaan!  Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo’ (Juan 20.21).

4.      Sa lahat ng taong may mabuting kalooban: isang malaking hakbang tungo sa Daang Matuwid ng Pilipinas ang ating pakikiisa sa buhay ng mga magsasaka, mangingisda at mga katutubo sa Casiguran, Aurora.  Magka-isa at mag-sandiwaan tayo para sa  tunay na pag-papaunlad ng buhay ng mga tao at ng kalikasan.

5.      Sa ating Presidente Benigno ‘Noynoy’ Aquino: ang aming pagsisikap na matigil ang proyetong APECO ay aming ambag sa pagsusulong ng inyong Daang Matuwid. Tulungan ninyo kaming makamit ang katarungan para sa mga biktima ng proyektong APECO.

6.      Sa mananampalataya sa Prelatura ng Infanta – Aurora: kailangan natin ang malalim na panalangin.  Magka-isa tayo sa pagdadalisay ng ating lipunan at MSK tungo sa ganap na katuparan ng pangarap ng Ama ng bagong langit at bagong lupa.

Sa pagharap natin sa hamon ng ating pananampalataya lagi nating hinihingi ang
lakas at paggabay ng Espiritu Santo kaya lagi tayong nananalig at
nananampalataya na ibibigay ng Diyos sa atin ang liwanag na papawi sa dilim.
Tibayan natin ang ating pananampalataya dahil sinabi Hesus:  ‘Ako’y laging
kasama ninyo hangang sa katapusan ng panahon. (Mateo 28.20)

Para sa Kaparian ng Prelatura ng Infanta – Aurora:

Obispo Rolando Tria Tirona, OCD, DD

05 Nobyembre 2010

Read Full Post »